دانشجویان محترم

رشته های

مهندسی عمران

می توانند

جهت انجام امور آزمایشگاهی پایان نامه خود

به مرکز تحقیقات بتن و آسفالت واحد

مراجعه فرمایند.