دانشجویان محترم

رشته مهندسی عمران

می توانند جهت انجام

امور آزمایشگاهی

پایان نامه خود به

مرکز تحقیقات بتن و آسفالت واحد

مراجعه نمایند.