بازدید مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران  از مرکز تحقیقات بتن و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

بازدید مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران از مرکز تحقیقات بتن و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

۰۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۸ خبر
مدیران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران از مرکز تحقیقات بتن و آسفالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بازدید نمودند.

معرفی مرکز

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۷ خبر

معرفی رییس مرکز

 

نام و نام خانواگی: حمیدرضا احمدآقایی

 

تلفن : 76319495

 76301225-29 داخلی 2735

سوابق تحصیلی :

- دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

- کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

- کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رشته مهندسی عمران