کمیته علمی

اعضای کمیته علمی مرکز :

- مهندس مرتضی رمضانی (رییس)

- مهندس حمیدرضا احمدآقایی (دبیر)

- مهندس علیرضا اسماعیلی

- مهندس علی اعتمادی

- دکتر محمدعلی ستوده

- دکتر ایمان گل پذیر

- دکتر احمد فاتحی مرج