رییس مرکز

 

نام و نام خانواگی: حمیدرضا احمدآقایی

تلفن : 76319495

 76301225-29 داخلی 2735

سوابق تحصیلی :

- دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

- کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

- کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رشته مهندسی عمران